حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

دسته بندی های نمونه کار: <span>تصویرسازی</span>

سیاه مشق/۱۳۶۴
تصویرسازی
طراحی با راپید
تصویرسازی
اکرلیک روی بوم
تصویرسازی