حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

پوستر هم اندیشی

پوستر هم اندیشی فرهنگ در شرق آسیا. سال طراحی ۱۳۸۵