حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

پوستر مجمع استادان

این پوستر برای همایش بین المللی مجمع استادان زبان فارسی در سال ۱۳۸۷ طراحی شده است