حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

داستانهای کردی

جلد اول داستانهای کردی به زبان آلمانی که برای یک ناشر سویسی طراحی شد