حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

داستانهای کردی

جلد دوم داستانهای کردی به زبان آلمانی که برای یک ناشر سویسی طراحی شد